Contact us on 0800 123 4567 or info@cardinal.com
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

News

NEWS

Buổi nói chuyện về Quyết Định 1334 với bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Bang Đức

Buổi nói chuyện về Quyết Định 1334 với bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Bang Đức

TB Những Sinh Hoạt sắp tới của Cộng Đồng 

TB Những Sinh Hoạt sắp tới của Cộng Đồng 

TB Lễ Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa 

TB Lễ Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa 

Kêu gọi Hội Đoàn và Đoàn Thể của CĐ tham gia vào Ban Tổ Chức

Kêu gọi Hội Đoàn và Đoàn Thể của CĐ tham gia vào Ban Tổ Chức

TB Hop CD AGM

TB Hop CD AGM

Bảo trì Trung Tâm và Họp Cộng Đồng (AGM) 

Bảo trì Trung Tâm và Họp Cộng Đồng (AGM) 

Dạ Tiệc Gây Quỹ Cộng Đồng – TB NSW

Dạ Tiệc Gây Quỹ Cộng Đồng – TB NSW

THÔNG BÁO – Trình bày tài chính CĐ và những kế hoạch sắp tới

THÔNG BÁO – Trình bày tài chính CĐ và những kế hoạch sắp tới

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI v.v Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI v.v Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI – v.v trưng cầu dân ý (YES or NO)

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI – v.v trưng cầu dân ý (YES or NO)

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

Hello world!

Hello world!